עברית English

מסומנים - 2002-1975

Marked Signified 1975 – 2002

מיצב, גלריה כברי, קיבוץ כברי.
גלריה בארי, קיבוץ בארי.
גלריה לשלום, גבעת חביבה. 2002-2003

Installation, Kibbutz Cabri  Gallery.
 Kibbutz Be'eri Gallery.
Gallery for Peace, Givat Haviva. 2002-2003